Area Codes:

Prefix County
209-212-XXXX Fresno
209-218-XXXX Fresno
209-219-XXXX Fresno
209-220-XXXX Fresno
209-240-XXXX Fresno
209-246-XXXX Fresno
209-363-XXXX Fresno
209-731-XXXX Fresno
209-861-XXXX Fresno
209-873-XXXX Fresno
209-902-XXXX Fresno
209-903-XXXX Fresno
209-907-XXXX Fresno
209-908-XXXX Fresno
209-909-XXXX Fresno
209-967-XXXX Fresno
209-974-XXXX Fresno
209-977-XXXX Fresno
209-978-XXXX Fresno
209-999-XXXX Fresno
559-208-XXXX Fresno
559-213-XXXX Fresno
559-215-XXXX Fresno
559-217-XXXX Fresno
559-221-XXXX Fresno
559-222-XXXX Fresno
559-224-XXXX Fresno
559-225-XXXX Fresno
559-226-XXXX Fresno
559-227-XXXX Fresno
559-228-XXXX Fresno
559-229-XXXX Fresno
559-230-XXXX Fresno
559-233-XXXX Fresno
559-234-XXXX Fresno
559-237-XXXX Fresno
559-240-XXXX Fresno
559-241-XXXX Fresno
559-243-XXXX Fresno
559-244-XXXX Fresno
559-246-XXXX Fresno
559-248-XXXX Fresno
559-250-XXXX Fresno
559-251-XXXX Fresno
559-252-XXXX Fresno
559-253-XXXX Fresno
559-255-XXXX Fresno
559-256-XXXX Fresno
559-259-XXXX Fresno
559-260-XXXX Fresno
559-261-XXXX Fresno
559-262-XXXX Fresno
559-263-XXXX Fresno
559-264-XXXX Fresno
559-265-XXXX Fresno
559-266-XXXX Fresno
559-268-XXXX Fresno
559-269-XXXX Fresno
559-270-XXXX Fresno
559-271-XXXX Fresno
559-272-XXXX Fresno
559-273-XXXX Fresno
559-274-XXXX Fresno
559-275-XXXX Fresno
559-276-XXXX Fresno
559-277-XXXX Fresno
559-278-XXXX Fresno
559-279-XXXX Fresno
559-281-XXXX Fresno
559-283-XXXX Fresno
559-284-XXXX Fresno
559-285-XXXX Fresno
559-286-XXXX Fresno
559-287-XXXX Fresno
559-288-XXXX Fresno
559-289-XXXX Fresno
559-291-XXXX Fresno
559-292-XXXX Fresno
559-294-XXXX Fresno
559-301-XXXX Fresno
559-304-XXXX Fresno
559-307-XXXX Fresno
559-312-XXXX Fresno
559-313-XXXX Fresno
559-314-XXXX Fresno
559-317-XXXX Fresno
559-320-XXXX Fresno
559-321-XXXX Fresno
559-326-XXXX Fresno
559-341-XXXX Fresno
559-346-XXXX Fresno
559-347-XXXX Fresno
559-348-XXXX Fresno
559-349-XXXX Fresno
559-351-XXXX Fresno
559-352-XXXX Fresno
559-353-XXXX Fresno
559-354-XXXX Fresno
559-355-XXXX Fresno
559-360-XXXX Fresno
559-365-XXXX Fresno
559-367-XXXX Fresno
559-369-XXXX Fresno
559-374-XXXX Fresno
559-375-XXXX Fresno
559-385-XXXX Fresno
559-388-XXXX Fresno
559-389-XXXX Fresno
559-394-XXXX Fresno
559-396-XXXX Fresno
559-400-XXXX Fresno
559-408-XXXX Fresno
559-412-XXXX Fresno
559-417-XXXX Fresno
559-420-XXXX Fresno
559-421-XXXX Fresno
559-430-XXXX Fresno
559-431-XXXX Fresno
559-432-XXXX Fresno
559-433-XXXX Fresno
559-434-XXXX Fresno
559-435-XXXX Fresno
559-436-XXXX Fresno
559-437-XXXX Fresno
559-438-XXXX Fresno
559-439-XXXX Fresno
559-440-XXXX Fresno
559-441-XXXX Fresno
559-442-XXXX Fresno
559-443-XXXX Fresno
559-444-XXXX Fresno
559-445-XXXX Fresno
559-446-XXXX Fresno
559-447-XXXX Fresno
559-448-XXXX Fresno
559-449-XXXX Fresno
559-450-XXXX Fresno
559-451-XXXX Fresno
559-452-XXXX Fresno
559-453-XXXX Fresno
559-454-XXXX Fresno
559-455-XXXX Fresno
559-456-XXXX Fresno
559-457-XXXX Fresno
559-458-XXXX Fresno
559-459-XXXX Fresno
559-470-XXXX Fresno
559-472-XXXX Fresno
559-473-XXXX Fresno
559-475-XXXX Fresno
559-476-XXXX Fresno
559-477-XXXX Fresno
559-478-XXXX Fresno
559-485-XXXX Fresno
559-486-XXXX Fresno
559-487-XXXX Fresno
559-488-XXXX Fresno
559-489-XXXX Fresno
559-490-XXXX Fresno
559-492-XXXX Fresno
559-493-XXXX Fresno
559-494-XXXX Fresno
559-495-XXXX Fresno
559-496-XXXX Fresno
559-497-XXXX Fresno
559-498-XXXX Fresno
559-499-XXXX Fresno
559-500-XXXX Fresno
559-512-XXXX Fresno
559-513-XXXX Fresno
559-515-XXXX Fresno
559-519-XXXX Fresno
559-521-XXXX Fresno
559-524-XXXX Fresno
559-547-XXXX Fresno
559-549-XXXX Fresno
559-554-XXXX Fresno
559-570-XXXX Fresno
559-573-XXXX Fresno
559-577-XXXX Fresno
559-579-XXXX Fresno
559-647-XXXX Fresno
559-650-XXXX Fresno
559-681-XXXX Fresno
559-696-XXXX Fresno
559-704-XXXX Fresno
559-708-XXXX Fresno
559-709-XXXX Fresno
559-720-XXXX Fresno
559-761-XXXX Fresno
559-771-XXXX Fresno
559-776-XXXX Fresno
559-777-XXXX Fresno
559-778-XXXX Fresno
559-779-XXXX Fresno
559-790-XXXX Fresno
559-800-XXXX Fresno
559-801-XXXX Fresno
559-803-XXXX Fresno
559-824-XXXX Fresno
559-840-XXXX Fresno
559-860-XXXX Fresno
559-892-XXXX Fresno
559-900-XXXX Fresno
559-903-XXXX Fresno
559-905-XXXX Fresno
559-906-XXXX Fresno
559-907-XXXX Fresno
559-908-XXXX Fresno
559-916-XXXX Fresno
559-917-XXXX Fresno
559-930-XXXX Fresno
559-960-XXXX Fresno
559-970-XXXX Fresno
559-974-XXXX Fresno
559-977-XXXX Fresno
559-978-XXXX Fresno
559-981-XXXX Fresno
559-994-XXXX Fresno
559-999-XXXX Fresno