Area Codes:

Prefix County
562-286-XXXX Orange
562-592-XXXX Orange
657-203-XXXX Orange
657-204-XXXX Orange
657-215-XXXX Orange
657-464-XXXX Orange
657-845-XXXX Orange
714-233-XXXX Orange
714-316-XXXX Orange
714-330-XXXX Orange
714-362-XXXX Orange
714-369-XXXX Orange
714-374-XXXX Orange
714-375-XXXX Orange
714-377-XXXX Orange
714-378-XXXX Orange
714-421-XXXX Orange
714-440-XXXX Orange
714-465-XXXX Orange
714-475-XXXX Orange
714-500-XXXX Orange
714-536-XXXX Orange
714-580-XXXX Orange
714-593-XXXX Orange
714-596-XXXX Orange
714-625-XXXX Orange
714-642-XXXX Orange
714-655-XXXX Orange
714-717-XXXX Orange
714-756-XXXX Orange
714-794-XXXX Orange
714-840-XXXX Orange
714-841-XXXX Orange
714-842-XXXX Orange
714-843-XXXX Orange
714-845-XXXX Orange
714-846-XXXX Orange
714-847-XXXX Orange
714-848-XXXX Orange
714-861-XXXX Orange
714-887-XXXX Orange
714-916-XXXX Orange
714-960-XXXX Orange
714-962-XXXX Orange
714-963-XXXX Orange
714-964-XXXX Orange
714-965-XXXX Orange
714-968-XXXX Orange
714-969-XXXX Orange