Area Codes:

Prefix County
562-237-XXXX Orange
562-242-XXXX Orange
562-245-XXXX Orange
562-265-XXXX Orange
562-266-XXXX Orange
562-267-XXXX Orange
562-315-XXXX Orange
562-365-XXXX Orange
562-383-XXXX Orange
562-393-XXXX Orange
562-448-XXXX Orange
562-451-XXXX Orange
562-458-XXXX Orange
562-501-XXXX Orange
562-524-XXXX Orange
562-558-XXXX Orange
562-631-XXXX Orange
562-640-XXXX Orange
562-665-XXXX Orange
562-689-XXXX Orange
562-690-XXXX Orange
562-691-XXXX Orange
562-694-XXXX Orange
562-697-XXXX Orange
562-713-XXXX Orange
562-902-XXXX Orange
562-905-XXXX Orange
562-943-XXXX Orange
562-947-XXXX Orange