Area Codes:

Prefix County
951-208-XXXX
951-214-XXXX
951-242-XXXX
951-243-XXXX
951-247-XXXX
951-251-XXXX
951-269-XXXX
951-337-XXXX
951-363-XXXX
951-379-XXXX
951-413-XXXX
951-485-XXXX
951-486-XXXX
951-488-XXXX
951-489-XXXX
951-601-XXXX
951-616-XXXX
951-653-XXXX
951-656-XXXX
951-697-XXXX
951-807-XXXX
951-842-XXXX
951-867-XXXX
951-902-XXXX
951-924-XXXX
951-992-XXXX
951-999-XXXX