Area Codes:

Prefix County
805-200-XXXX
805-201-XXXX
805-204-XXXX
805-205-XXXX
805-216-XXXX
805-228-XXXX
805-236-XXXX
805-240-XXXX
805-246-XXXX
805-247-XXXX
805-248-XXXX
805-253-XXXX
805-263-XXXX
805-271-XXXX
805-276-XXXX
805-278-XXXX
805-283-XXXX
805-288-XXXX
805-302-XXXX
805-330-XXXX
805-336-XXXX
805-351-XXXX
805-366-XXXX
805-382-XXXX
805-385-XXXX
805-394-XXXX
805-407-XXXX
805-415-XXXX
805-419-XXXX
805-436-XXXX
805-483-XXXX
805-485-XXXX
805-486-XXXX
805-487-XXXX
805-488-XXXX
805-509-XXXX
805-512-XXXX
805-604-XXXX
805-607-XXXX
805-612-XXXX
805-616-XXXX
805-663-XXXX
805-678-XXXX
805-751-XXXX
805-754-XXXX
805-758-XXXX
805-760-XXXX
805-789-XXXX
805-814-XXXX
805-815-XXXX
805-816-XXXX
805-822-XXXX
805-824-XXXX
805-827-XXXX
805-832-XXXX
805-844-XXXX
805-874-XXXX
805-889-XXXX
805-890-XXXX
805-919-XXXX
805-981-XXXX
805-982-XXXX
805-983-XXXX
805-984-XXXX
805-985-XXXX
805-986-XXXX
805-988-XXXX
805-989-XXXX