Area Codes:

Prefix County
408-319-XXXX Monterey
408-405-XXXX Monterey
408-587-XXXX Monterey
408-602-XXXX Monterey
408-651-XXXX Monterey
408-670-XXXX Monterey
408-671-XXXX Monterey
408-672-XXXX Monterey
408-803-XXXX Monterey
408-810-XXXX Monterey
408-812-XXXX Monterey
408-968-XXXX Monterey
831-203-XXXX
831-206-XXXX
831-214-XXXX
831-229-XXXX
831-232-XXXX
831-233-XXXX
831-235-XXXX
831-240-XXXX
831-241-XXXX
831-261-XXXX
831-262-XXXX
831-264-XXXX
831-269-XXXX
831-272-XXXX
831-287-XXXX
831-298-XXXX
831-320-XXXX
831-417-XXXX
831-422-XXXX
831-424-XXXX
831-442-XXXX
831-443-XXXX
831-444-XXXX
831-449-XXXX
831-455-XXXX
831-484-XXXX
831-512-XXXX
831-540-XXXX
831-578-XXXX
831-585-XXXX
831-594-XXXX
831-595-XXXX
831-596-XXXX
831-597-XXXX
831-598-XXXX
831-663-XXXX
831-676-XXXX
831-682-XXXX
831-710-XXXX
831-717-XXXX
831-731-XXXX
831-737-XXXX
831-751-XXXX
831-753-XXXX
831-754-XXXX
831-755-XXXX
831-756-XXXX
831-757-XXXX
831-758-XXXX
831-759-XXXX
831-769-XXXX
831-770-XXXX
831-771-XXXX
831-772-XXXX
831-775-XXXX
831-776-XXXX
831-783-XXXX
831-784-XXXX
831-785-XXXX
831-789-XXXX
831-794-XXXX
831-796-XXXX
831-800-XXXX
831-809-XXXX
831-886-XXXX
831-905-XXXX
831-970-XXXX
831-975-XXXX
831-998-XXXX