Area Codes:

Prefix County
562-546-XXXX Orange
657-205-XXXX Orange
657-210-XXXX Orange
657-212-XXXX Orange
657-218-XXXX Orange
657-229-XXXX Orange
657-235-XXXX Orange
657-245-XXXX Orange
657-600-XXXX Orange
657-622-XXXX Orange
657-859-XXXX Orange
657-900-XXXX Orange
714-200-XXXX Orange
714-210-XXXX Orange
714-215-XXXX Orange
714-227-XXXX Orange
714-235-XXXX Orange
714-241-XXXX Orange
714-242-XXXX Orange
714-245-XXXX Orange
714-246-XXXX Orange
714-247-XXXX Orange
714-250-XXXX Orange
714-253-XXXX Orange
714-258-XXXX Orange
714-259-XXXX Orange
714-263-XXXX Orange
714-265-XXXX Orange
714-277-XXXX Orange
714-285-XXXX Orange
714-327-XXXX Orange
714-338-XXXX Orange
714-339-XXXX Orange
714-347-XXXX Orange
714-352-XXXX Orange
714-361-XXXX Orange
714-368-XXXX Orange
714-376-XXXX Orange
714-380-XXXX Orange
714-382-XXXX Orange
714-384-XXXX Orange
714-415-XXXX Orange
714-418-XXXX Orange
714-424-XXXX Orange
714-425-XXXX Orange
714-426-XXXX Orange
714-427-XXXX Orange
714-428-XXXX Orange
714-429-XXXX Orange
714-430-XXXX Orange
714-431-XXXX Orange
714-432-XXXX Orange
714-433-XXXX Orange
714-434-XXXX Orange
714-435-XXXX Orange
714-436-XXXX Orange
714-437-XXXX Orange
714-438-XXXX Orange
714-439-XXXX Orange
714-442-XXXX Orange
714-444-XXXX Orange
714-445-XXXX Orange
714-451-XXXX Orange
714-454-XXXX Orange
714-460-XXXX Orange
714-466-XXXX Orange
714-472-XXXX Orange
714-474-XXXX Orange
714-478-XXXX Orange
714-479-XXXX Orange
714-480-XXXX Orange
714-481-XXXX Orange
714-483-XXXX Orange
714-486-XXXX Orange
714-492-XXXX Orange
714-505-XXXX Orange
714-508-XXXX Orange
714-513-XXXX Orange
714-531-XXXX Orange
714-540-XXXX Orange
714-541-XXXX Orange
714-542-XXXX Orange
714-543-XXXX Orange
714-544-XXXX Orange
714-545-XXXX Orange
714-546-XXXX Orange
714-547-XXXX Orange
714-549-XXXX Orange
714-550-XXXX Orange
714-552-XXXX Orange
714-554-XXXX Orange
714-556-XXXX Orange
714-557-XXXX Orange
714-558-XXXX Orange
714-560-XXXX Orange
714-564-XXXX Orange
714-565-XXXX Orange
714-566-XXXX Orange
714-567-XXXX Orange
714-568-XXXX Orange
714-569-XXXX Orange
714-571-XXXX Orange
714-573-XXXX Orange
714-574-XXXX Orange
714-581-XXXX Orange
714-582-XXXX Orange
714-584-XXXX Orange
714-586-XXXX Orange
714-587-XXXX Orange
714-597-XXXX Orange
714-599-XXXX Orange
714-604-XXXX Orange
714-605-XXXX Orange
714-617-XXXX Orange
714-619-XXXX Orange
714-623-XXXX Orange
714-629-XXXX Orange
714-631-XXXX Orange
714-640-XXXX Orange
714-641-XXXX Orange
714-645-XXXX Orange
714-647-XXXX Orange
714-648-XXXX Orange
714-651-XXXX Orange
714-656-XXXX Orange
714-659-XXXX Orange
714-661-XXXX Orange
714-662-XXXX Orange
714-664-XXXX Orange
714-665-XXXX Orange
714-667-XXXX Orange
714-668-XXXX Orange
714-669-XXXX Orange
714-673-XXXX Orange
714-675-XXXX Orange
714-679-XXXX Orange
714-682-XXXX Orange
714-689-XXXX Orange
714-697-XXXX Orange
714-708-XXXX Orange
714-716-XXXX Orange
714-720-XXXX Orange
714-721-XXXX Orange
714-724-XXXX Orange
714-727-XXXX Orange
714-730-XXXX Orange
714-731-XXXX Orange
714-734-XXXX Orange
714-751-XXXX Orange
714-754-XXXX Orange
714-755-XXXX Orange
714-760-XXXX Orange
714-775-XXXX Orange
714-785-XXXX Orange
714-788-XXXX Orange
714-795-XXXX Orange
714-796-XXXX Orange
714-800-XXXX Orange
714-805-XXXX Orange
714-824-XXXX Orange
714-825-XXXX Orange
714-829-XXXX Orange
714-830-XXXX Orange
714-832-XXXX Orange
714-834-XXXX Orange
714-835-XXXX Orange
714-836-XXXX Orange
714-838-XXXX Orange
714-839-XXXX Orange
714-850-XXXX Orange
714-852-XXXX Orange
714-856-XXXX Orange
714-862-XXXX Orange
714-866-XXXX Orange
714-878-XXXX Orange
714-881-XXXX Orange
714-884-XXXX Orange
714-885-XXXX Orange
714-886-XXXX Orange
714-910-XXXX Orange
714-914-XXXX Orange
714-918-XXXX Orange
714-925-XXXX Orange
714-929-XXXX Orange
714-942-XXXX Orange
714-946-XXXX Orange
714-953-XXXX Orange
714-954-XXXX Orange
714-955-XXXX Orange
714-957-XXXX Orange
714-966-XXXX Orange
714-967-XXXX Orange
714-972-XXXX Orange
714-973-XXXX Orange
714-975-XXXX Orange
714-977-XXXX Orange
714-979-XXXX Orange
949-258-XXXX
949-264-XXXX
949-329-XXXX
949-334-XXXX
949-335-XXXX
949-390-XXXX
949-421-XXXX