Area Codes:

Prefix County
559-531-XXXX Fresno
559-618-XXXX Fresno