Area Codes:

Prefix County
719-202-XXXX Pueblo
719-214-XXXX Pueblo
719-225-XXXX Pueblo
719-240-XXXX Pueblo
719-242-XXXX Pueblo
719-248-XXXX Pueblo
719-250-XXXX Pueblo
719-251-XXXX Pueblo
719-252-XXXX Pueblo
719-253-XXXX Pueblo
719-281-XXXX Pueblo
719-283-XXXX Pueblo
719-288-XXXX Pueblo
719-289-XXXX Pueblo
719-295-XXXX Pueblo
719-296-XXXX Pueblo
719-299-XXXX Pueblo
719-320-XXXX Pueblo
719-334-XXXX Pueblo
719-369-XXXX Pueblo
719-404-XXXX Pueblo
719-406-XXXX Pueblo
719-423-XXXX Pueblo
719-542-XXXX Pueblo
719-543-XXXX Pueblo
719-544-XXXX Pueblo
719-545-XXXX Pueblo
719-546-XXXX Pueblo
719-549-XXXX Pueblo
719-553-XXXX Pueblo
719-557-XXXX Pueblo
719-560-XXXX Pueblo
719-561-XXXX Pueblo
719-562-XXXX Pueblo
719-564-XXXX Pueblo
719-565-XXXX Pueblo
719-566-XXXX Pueblo
719-568-XXXX Pueblo
719-569-XXXX Pueblo
719-582-XXXX Pueblo
719-583-XXXX Pueblo
719-584-XXXX Pueblo
719-586-XXXX Pueblo
719-595-XXXX Pueblo
719-647-XXXX Pueblo
719-671-XXXX Pueblo
719-696-XXXX Pueblo
719-744-XXXX Pueblo
719-766-XXXX Pueblo
719-778-XXXX Pueblo
719-821-XXXX Pueblo
719-924-XXXX Pueblo
719-948-XXXX Pueblo
719-994-XXXX Pueblo