Area Codes:

Prefix County
321-200-XXXX Orange
321-201-XXXX Orange
321-202-XXXX Orange
321-206-XXXX Orange
321-209-XXXX Orange
321-217-XXXX Orange
321-221-XXXX Orange
321-229-XXXX Orange
321-230-XXXX Orange
321-231-XXXX Orange
321-234-XXXX Orange
321-235-XXXX Orange
321-236-XXXX Orange
321-239-XXXX Orange
321-240-XXXX Orange
321-244-XXXX Orange
321-245-XXXX Orange
321-246-XXXX Orange
321-247-XXXX Orange
321-251-XXXX Orange
321-256-XXXX Orange
321-270-XXXX Orange
321-276-XXXX Orange
321-278-XXXX Orange
321-281-XXXX Orange
321-286-XXXX Orange
321-287-XXXX Orange
321-293-XXXX Orange
321-297-XXXX Orange
321-299-XXXX Orange
321-300-XXXX Orange
321-319-XXXX Orange
321-331-XXXX Orange
321-332-XXXX Orange
321-352-XXXX Orange
321-354-XXXX Orange
321-388-XXXX Orange
321-395-XXXX Orange
321-400-XXXX Orange
321-401-XXXX Orange
321-418-XXXX Orange
321-422-XXXX Orange
321-424-XXXX Orange
321-436-XXXX Orange
321-438-XXXX Orange
321-445-XXXX Orange
321-460-XXXX Orange
321-558-XXXX Orange
321-662-XXXX Orange
321-663-XXXX Orange
321-689-XXXX Orange
321-695-XXXX Orange
321-710-XXXX Orange
321-732-XXXX Orange
321-754-XXXX Orange
321-800-XXXX Orange
321-841-XXXX Orange
321-842-XXXX Orange
321-843-XXXX Orange
321-888-XXXX Orange
321-939-XXXX Orange
321-945-XXXX Orange
321-946-XXXX Orange
321-947-XXXX Orange
321-948-XXXX Orange
407-202-XXXX Orange
407-203-XXXX Orange
407-205-XXXX Orange
407-206-XXXX Orange
407-207-XXXX Orange
407-208-XXXX Orange
407-209-XXXX Orange
407-210-XXXX Orange
407-216-XXXX Orange
407-218-XXXX Orange
407-219-XXXX Orange
407-220-XXXX Orange
407-222-XXXX Orange
407-223-XXXX Orange
407-224-XXXX Orange
407-226-XXXX Orange
407-228-XXXX Orange
407-230-XXXX Orange
407-231-XXXX Orange
407-232-XXXX Orange
407-233-XXXX Orange
407-234-XXXX Orange
407-235-XXXX Orange
407-236-XXXX Orange
407-237-XXXX Orange
407-240-XXXX Orange
407-241-XXXX Orange
407-242-XXXX Orange
407-243-XXXX Orange
407-244-XXXX Orange
407-245-XXXX Orange
407-246-XXXX Orange
407-247-XXXX Orange
407-248-XXXX Orange
407-249-XXXX Orange
407-250-XXXX Orange
407-251-XXXX Orange
407-253-XXXX Orange
407-254-XXXX Orange
407-255-XXXX Orange
407-256-XXXX Orange
407-257-XXXX Orange
407-259-XXXX Orange
407-264-XXXX Orange
407-266-XXXX Orange
407-267-XXXX Orange
407-269-XXXX Orange
407-270-XXXX Orange
407-271-XXXX Orange
407-273-XXXX Orange
407-275-XXXX Orange
407-276-XXXX Orange
407-277-XXXX Orange
407-281-XXXX Orange
407-282-XXXX Orange
407-283-XXXX Orange
407-284-XXXX Orange
407-285-XXXX Orange
407-286-XXXX Orange
407-287-XXXX Orange
407-289-XXXX Orange
407-290-XXXX Orange
407-291-XXXX Orange
407-292-XXXX Orange
407-293-XXXX Orange
407-294-XXXX Orange
407-295-XXXX Orange
407-296-XXXX Orange
407-297-XXXX Orange
407-298-XXXX Orange
407-299-XXXX Orange
407-300-XXXX Orange
407-306-XXXX Orange
407-307-XXXX Orange
407-308-XXXX Orange
407-309-XXXX Orange
407-313-XXXX Orange
407-316-XXXX Orange
407-317-XXXX Orange
407-318-XXXX Orange
407-325-XXXX Orange
407-337-XXXX Orange
407-340-XXXX Orange
407-341-XXXX Orange
407-342-XXXX Orange
407-345-XXXX Orange
407-351-XXXX Orange
407-352-XXXX Orange
407-353-XXXX Orange
407-354-XXXX Orange
407-355-XXXX Orange
407-356-XXXX Orange
407-360-XXXX Orange
407-362-XXXX Orange
407-363-XXXX Orange
407-367-XXXX Orange
407-369-XXXX Orange
407-370-XXXX Orange
407-371-XXXX Orange
407-372-XXXX Orange
407-373-XXXX Orange
407-374-XXXX Orange
407-375-XXXX Orange
407-376-XXXX Orange
407-377-XXXX Orange
407-380-XXXX Orange
407-381-XXXX Orange
407-382-XXXX Orange
407-384-XXXX Orange
407-385-XXXX Orange
407-386-XXXX Orange
407-393-XXXX Orange
407-394-XXXX Orange
407-398-XXXX Orange
407-399-XXXX Orange
407-400-XXXX Orange
407-401-XXXX Orange
407-403-XXXX Orange
407-404-XXXX Orange
407-405-XXXX Orange
407-406-XXXX Orange
407-408-XXXX Orange
407-409-XXXX Orange
407-412-XXXX Orange
407-413-XXXX Orange
407-418-XXXX Orange
407-419-XXXX Orange
407-420-XXXX Orange
407-421-XXXX Orange
407-422-XXXX Orange
407-423-XXXX Orange
407-424-XXXX Orange
407-425-XXXX Orange
407-426-XXXX Orange
407-427-XXXX Orange
407-428-XXXX Orange
407-429-XXXX Orange
407-432-XXXX Orange
407-434-XXXX Orange
407-437-XXXX Orange
407-438-XXXX Orange
407-440-XXXX Orange
407-441-XXXX Orange
407-443-XXXX Orange
407-445-XXXX Orange
407-446-XXXX Orange
407-447-XXXX Orange
407-450-XXXX Orange
407-451-XXXX Orange
407-453-XXXX Orange
407-454-XXXX Orange
407-455-XXXX Orange
407-456-XXXX Orange
407-458-XXXX Orange
407-459-XXXX Orange
407-466-XXXX Orange
407-468-XXXX Orange
407-470-XXXX Orange
407-471-XXXX Orange
407-472-XXXX Orange
407-473-XXXX Orange
407-479-XXXX Orange
407-480-XXXX Orange
407-481-XXXX Orange
407-482-XXXX Orange
407-484-XXXX Orange
407-485-XXXX Orange
407-486-XXXX Orange
407-487-XXXX Orange
407-488-XXXX Orange
407-489-XXXX Orange
407-490-XXXX Orange
407-491-XXXX Orange
407-492-XXXX Orange
407-493-XXXX Orange
407-494-XXXX Orange
407-495-XXXX Orange
407-496-XXXX Orange
407-497-XXXX Orange
407-500-XXXX Orange
407-501-XXXX Orange
407-502-XXXX Orange
407-503-XXXX Orange
407-504-XXXX Orange
407-505-XXXX Orange
407-506-XXXX Orange
407-509-XXXX Orange
407-513-XXXX Orange
407-514-XXXX Orange
407-515-XXXX Orange
407-516-XXXX Orange
407-517-XXXX Orange
407-521-XXXX Orange
407-522-XXXX Orange
407-523-XXXX Orange
407-524-XXXX Orange
407-525-XXXX Orange
407-526-XXXX Orange
407-527-XXXX Orange
407-532-XXXX Orange
407-535-XXXX Orange
407-536-XXXX Orange
407-538-XXXX Orange
407-540-XXXX Orange
407-541-XXXX Orange
407-542-XXXX Orange
407-545-XXXX Orange
407-546-XXXX Orange
407-558-XXXX Orange
407-560-XXXX Orange
407-563-XXXX Orange
407-565-XXXX Orange
407-566-XXXX Orange
407-567-XXXX Orange
407-568-XXXX Orange
407-570-XXXX Orange
407-574-XXXX Orange
407-575-XXXX Orange
407-578-XXXX Orange
407-579-XXXX Orange
407-580-XXXX Orange
407-581-XXXX Orange
407-582-XXXX Orange
407-583-XXXX Orange
407-586-XXXX Orange
407-587-XXXX Orange
407-589-XXXX Orange
407-590-XXXX Orange
407-591-XXXX Orange
407-592-XXXX Orange
407-594-XXXX Orange
407-595-XXXX Orange
407-600-XXXX Orange
407-601-XXXX Orange
407-603-XXXX Orange
407-606-XXXX Orange
407-608-XXXX Orange
407-610-XXXX Orange
407-612-XXXX Orange
407-614-XXXX Orange
407-615-XXXX Orange
407-616-XXXX Orange
407-625-XXXX Orange
407-626-XXXX Orange
407-630-XXXX Orange
407-631-XXXX Orange
407-633-XXXX Orange
407-641-XXXX Orange
407-648-XXXX Orange
407-649-XXXX Orange
407-650-XXXX Orange
407-651-XXXX Orange
407-658-XXXX Orange
407-666-XXXX Orange
407-668-XXXX Orange
407-674-XXXX Orange
407-680-XXXX Orange
407-683-XXXX Orange
407-690-XXXX Orange
407-692-XXXX Orange
407-694-XXXX Orange
407-697-XXXX Orange
407-701-XXXX Orange
407-704-XXXX Orange
407-707-XXXX Orange
407-715-XXXX Orange
407-716-XXXX Orange
407-719-XXXX Orange
407-721-XXXX Orange
407-722-XXXX Orange
407-730-XXXX Orange
407-731-XXXX Orange
407-734-XXXX Orange
407-736-XXXX Orange
407-737-XXXX Orange
407-743-XXXX Orange
407-745-XXXX Orange
407-748-XXXX Orange
407-758-XXXX Orange
407-760-XXXX Orange
407-761-XXXX Orange
407-762-XXXX Orange
407-763-XXXX Orange
407-765-XXXX Orange
407-766-XXXX Orange
407-769-XXXX Orange
407-770-XXXX Orange
407-777-XXXX Orange
407-779-XXXX Orange
407-781-XXXX Orange
407-792-XXXX Orange
407-797-XXXX Orange
407-800-XXXX Orange
407-801-XXXX Orange
407-802-XXXX Orange
407-803-XXXX Orange
407-807-XXXX Orange
407-808-XXXX Orange
407-809-XXXX Orange
407-810-XXXX Orange
407-812-XXXX Orange
407-815-XXXX Orange
407-816-XXXX Orange
407-817-XXXX Orange
407-819-XXXX Orange
407-822-XXXX Orange
407-823-XXXX Orange
407-824-XXXX Orange
407-825-XXXX Orange
407-826-XXXX Orange
407-827-XXXX Orange
407-828-XXXX Orange
407-832-XXXX Orange
407-835-XXXX Orange
407-836-XXXX Orange
407-839-XXXX Orange
407-841-XXXX Orange
407-842-XXXX Orange
407-843-XXXX Orange
407-844-XXXX Orange
407-849-XXXX Orange
407-850-XXXX Orange
407-851-XXXX Orange
407-852-XXXX Orange
407-854-XXXX Orange
407-855-XXXX Orange
407-856-XXXX Orange
407-857-XXXX Orange
407-858-XXXX Orange
407-859-XXXX Orange
407-860-XXXX Orange
407-864-XXXX Orange
407-867-XXXX Orange
407-872-XXXX Orange
407-879-XXXX Orange
407-882-XXXX Orange
407-883-XXXX Orange
407-887-XXXX Orange
407-888-XXXX Orange
407-893-XXXX Orange
407-894-XXXX Orange
407-895-XXXX Orange
407-896-XXXX Orange
407-897-XXXX Orange
407-898-XXXX Orange
407-899-XXXX Orange
407-900-XXXX Orange
407-902-XXXX Orange
407-903-XXXX Orange
407-913-XXXX Orange
407-914-XXXX Orange
407-918-XXXX Orange
407-924-XXXX Orange
407-925-XXXX Orange
407-926-XXXX Orange
407-928-XXXX Orange
407-929-XXXX Orange
407-930-XXXX Orange
407-934-XXXX Orange
407-938-XXXX Orange
407-939-XXXX Orange
407-945-XXXX Orange
407-947-XXXX Orange
407-948-XXXX Orange
407-952-XXXX Orange
407-953-XXXX Orange
407-956-XXXX Orange
407-963-XXXX Orange
407-965-XXXX Orange
407-966-XXXX Orange
407-967-XXXX Orange
407-968-XXXX Orange
407-970-XXXX Orange
407-974-XXXX Orange
407-982-XXXX Orange
407-985-XXXX Orange
407-987-XXXX Orange
407-990-XXXX Orange
407-992-XXXX Orange
407-996-XXXX Orange
407-997-XXXX Orange
407-999-XXXX Orange