Area Codes:

Prefix County
224-200-XXXX Cook
224-201-XXXX Cook
224-202-XXXX Cook
224-210-XXXX Cook
224-232-XXXX Cook
224-245-XXXX Cook
224-247-XXXX Cook
224-248-XXXX Cook
224-310-XXXX Cook
224-323-XXXX Cook
224-324-XXXX Cook
224-334-XXXX Cook
224-345-XXXX Cook
224-387-XXXX Cook
224-400-XXXX Cook
224-409-XXXX Cook
224-465-XXXX Cook
224-587-XXXX Cook
224-625-XXXX Cook
224-735-XXXX Cook
224-764-XXXX Cook
224-795-XXXX Cook
224-800-XXXX Cook
224-855-XXXX Cook
847-222-XXXX
847-253-XXXX
847-255-XXXX
847-259-XXXX
847-305-XXXX
847-342-XXXX
847-368-XXXX
847-392-XXXX
847-394-XXXX
847-398-XXXX
847-435-XXXX
847-454-XXXX
847-483-XXXX
847-506-XXXX
847-577-XXXX
847-590-XXXX
847-618-XXXX
847-632-XXXX
847-637-XXXX
847-660-XXXX
847-666-XXXX
847-670-XXXX
847-704-XXXX
847-749-XXXX
847-788-XXXX
847-797-XXXX
847-818-XXXX
847-870-XXXX
847-873-XXXX
847-890-XXXX