Area Codes:

Prefix County
309-518-XXXX Fulton
309-547-XXXX Fulton