Area Codes:

Prefix County
309-208-XXXX Peoria
309-210-XXXX Peoria
309-213-XXXX Peoria
309-214-XXXX Peoria
309-215-XXXX Peoria
309-216-XXXX Peoria
309-219-XXXX Peoria
309-222-XXXX Peoria
309-223-XXXX Peoria
309-224-XXXX Peoria
309-229-XXXX Peoria
309-231-XXXX Peoria
309-232-XXXX Peoria
309-251-XXXX Peoria
309-253-XXXX Peoria
309-256-XXXX Peoria
309-258-XXXX Peoria
309-264-XXXX Peoria
309-265-XXXX Peoria
309-272-XXXX Peoria
309-273-XXXX Peoria
309-276-XXXX Peoria
309-279-XXXX Peoria
309-282-XXXX Peoria
309-285-XXXX Peoria
309-294-XXXX Peoria
309-296-XXXX Peoria
309-303-XXXX Peoria
309-306-XXXX Peoria
309-323-XXXX Peoria
309-339-XXXX Peoria
309-340-XXXX Peoria
309-360-XXXX Peoria
309-361-XXXX Peoria
309-363-XXXX Peoria
309-369-XXXX Peoria
309-370-XXXX Peoria
309-397-XXXX Peoria
309-401-XXXX Peoria
309-402-XXXX Peoria
309-404-XXXX Peoria
309-405-XXXX Peoria
309-408-XXXX Peoria
309-413-XXXX Peoria
309-414-XXXX Peoria
309-415-XXXX Peoria
309-417-XXXX Peoria
309-422-XXXX Peoria
309-423-XXXX Peoria
309-424-XXXX Peoria
309-428-XXXX Peoria
309-431-XXXX Peoria
309-437-XXXX Peoria
309-439-XXXX Peoria
309-453-XXXX Peoria
309-472-XXXX Peoria
309-494-XXXX Peoria
309-495-XXXX Peoria
309-497-XXXX Peoria
309-508-XXXX Peoria
309-550-XXXX Peoria
309-566-XXXX Peoria
309-573-XXXX Peoria
309-589-XXXX Peoria
309-621-XXXX Peoria
309-633-XXXX Peoria
309-634-XXXX Peoria
309-635-XXXX Peoria
309-636-XXXX Peoria
309-637-XXXX Peoria
309-643-XXXX Peoria
309-645-XXXX Peoria
309-646-XXXX Peoria
309-648-XXXX Peoria
309-655-XXXX Peoria
309-657-XXXX Peoria
309-669-XXXX Peoria
309-670-XXXX Peoria
309-671-XXXX Peoria
309-672-XXXX Peoria
309-673-XXXX Peoria
309-674-XXXX Peoria
309-675-XXXX Peoria
309-676-XXXX Peoria
309-677-XXXX Peoria
309-678-XXXX Peoria
309-679-XXXX Peoria
309-680-XXXX Peoria
309-681-XXXX Peoria
309-682-XXXX Peoria
309-683-XXXX Peoria
309-685-XXXX Peoria
309-686-XXXX Peoria
309-687-XXXX Peoria
309-688-XXXX Peoria
309-689-XXXX Peoria
309-690-XXXX Peoria
309-691-XXXX Peoria
309-692-XXXX Peoria
309-693-XXXX Peoria
309-696-XXXX Peoria
309-697-XXXX Peoria
309-712-XXXX Peoria
309-713-XXXX Peoria
309-740-XXXX Peoria
309-839-XXXX Peoria
309-857-XXXX Peoria
309-863-XXXX Peoria
309-868-XXXX Peoria
309-884-XXXX Peoria
309-922-XXXX Peoria
309-966-XXXX Peoria
309-981-XXXX Peoria
309-989-XXXX Peoria
309-992-XXXX Peoria
309-999-XXXX Peoria