Area Codes:

Prefix County
309-385-XXXX Peoria
309-396-XXXX Peoria