Area Codes:

Prefix County
217-498-XXXX Sangamon
217-660-XXXX Sangamon