Area Codes:

Prefix County
224-214-XXXX Lake
224-237-XXXX Lake
224-280-XXXX Lake
224-302-XXXX Lake
224-303-XXXX Lake
224-321-XXXX Lake
224-381-XXXX Lake
224-399-XXXX Lake
224-413-XXXX Lake
224-419-XXXX Lake
224-430-XXXX Lake
224-440-XXXX Lake
224-441-XXXX Lake
224-473-XXXX Lake
224-538-XXXX Lake
224-572-XXXX Lake
224-610-XXXX Lake
224-627-XXXX Lake
224-637-XXXX Lake
224-656-XXXX Lake
224-733-XXXX Lake
224-772-XXXX Lake
224-944-XXXX Lake
847-244-XXXX
847-249-XXXX
847-263-XXXX
847-336-XXXX
847-360-XXXX
847-377-XXXX
847-406-XXXX
847-445-XXXX
847-473-XXXX
847-505-XXXX
847-578-XXXX
847-596-XXXX
847-599-XXXX
847-623-XXXX
847-625-XXXX
847-633-XXXX
847-662-XXXX
847-672-XXXX
847-688-XXXX
847-689-XXXX
847-693-XXXX
847-775-XXXX
847-782-XXXX
847-785-XXXX
847-887-XXXX
847-935-XXXX
847-936-XXXX
847-937-XXXX
847-938-XXXX