Area Codes:

Prefix County
224-279-XXXX Cook
224-532-XXXX Cook
224-542-XXXX Cook
224-588-XXXX Cook
224-676-XXXX Cook
224-900-XXXX Cook
312-215-XXXX Cook
312-246-XXXX Cook
312-303-XXXX Cook
312-317-XXXX Cook
312-331-XXXX Cook
312-406-XXXX Cook
312-412-XXXX Cook
312-518-XXXX Cook
312-524-XXXX Cook
312-615-XXXX Cook
312-865-XXXX Cook
312-991-XXXX Cook
630-212-XXXX Cook
630-244-XXXX Cook
630-253-XXXX Cook
630-502-XXXX Cook
630-902-XXXX Cook
630-913-XXXX Cook
630-970-XXXX Cook
708-291-XXXX Cook
708-805-XXXX Cook
708-903-XXXX Cook
708-909-XXXX Cook
847-212-XXXX
847-215-XXXX
847-229-XXXX
847-243-XXXX
847-271-XXXX
847-279-XXXX
847-345-XXXX
847-419-XXXX
847-442-XXXX
847-459-XXXX
847-465-XXXX
847-484-XXXX
847-495-XXXX
847-499-XXXX
847-502-XXXX
847-520-XXXX
847-537-XXXX
847-541-XXXX
847-552-XXXX
847-554-XXXX
847-561-XXXX
847-617-XXXX
847-808-XXXX
847-848-XXXX
847-850-XXXX
847-902-XXXX
847-941-XXXX
847-980-XXXX