Area Codes:

Prefix County
240-203-XXXX Washington
240-217-XXXX Washington
240-231-XXXX Washington
240-291-XXXX Washington
240-310-XXXX Washington
240-313-XXXX Washington
240-329-XXXX Washington
240-347-XXXX Washington
240-382-XXXX Washington
240-420-XXXX Washington
240-452-XXXX Washington
240-469-XXXX Washington
240-500-XXXX Washington
240-513-XXXX Washington
240-520-XXXX Washington
240-527-XXXX Washington
240-625-XXXX Washington
240-707-XXXX Washington
240-734-XXXX Washington
301-302-XXXX Washington
301-331-XXXX Washington
301-393-XXXX Washington
301-491-XXXX Washington
301-573-XXXX Washington
301-582-XXXX Washington
301-665-XXXX Washington
301-671-XXXX Washington
301-714-XXXX Washington
301-733-XXXX Washington
301-739-XXXX Washington
301-745-XXXX Washington
301-766-XXXX Washington
301-790-XXXX Washington
301-791-XXXX Washington
301-797-XXXX Washington
301-800-XXXX Washington
301-988-XXXX Washington
301-991-XXXX Washington
301-992-XXXX Washington