Area Codes:

Prefix County
517-224-XXXX Eaton
517-645-XXXX Eaton