Area Codes:

Prefix County
406-745-XXXX Lake
406-824-XXXX Lake