Area Codes:

Prefix County
405-200-XXXX Oklahoma
405-201-XXXX Oklahoma
405-202-XXXX Oklahoma
405-203-XXXX Oklahoma
405-204-XXXX Oklahoma
405-205-XXXX Oklahoma
405-206-XXXX Oklahoma
405-208-XXXX Oklahoma
405-209-XXXX Oklahoma
405-210-XXXX Oklahoma
405-212-XXXX Oklahoma
405-213-XXXX Oklahoma
405-215-XXXX Oklahoma
405-216-XXXX Oklahoma
405-218-XXXX Oklahoma
405-219-XXXX Oklahoma
405-223-XXXX Oklahoma
405-225-XXXX Oklahoma
405-226-XXXX Oklahoma
405-227-XXXX Oklahoma
405-228-XXXX Oklahoma
405-229-XXXX Oklahoma
405-230-XXXX Oklahoma
405-231-XXXX Oklahoma
405-232-XXXX Oklahoma
405-234-XXXX Oklahoma
405-235-XXXX Oklahoma
405-236-XXXX Oklahoma
405-239-XXXX Oklahoma
405-241-XXXX Oklahoma
405-242-XXXX Oklahoma
405-243-XXXX Oklahoma
405-245-XXXX Oklahoma
405-246-XXXX Oklahoma
405-248-XXXX Oklahoma
405-249-XXXX Oklahoma
405-250-XXXX Oklahoma
405-254-XXXX Oklahoma
405-255-XXXX Oklahoma
405-256-XXXX Oklahoma
405-259-XXXX Oklahoma
405-261-XXXX Oklahoma
405-264-XXXX Oklahoma
405-265-XXXX Oklahoma
405-270-XXXX Oklahoma
405-271-XXXX Oklahoma
405-272-XXXX Oklahoma
405-278-XXXX Oklahoma
405-280-XXXX Oklahoma
405-285-XXXX Oklahoma
405-286-XXXX Oklahoma
405-290-XXXX Oklahoma
405-291-XXXX Oklahoma
405-297-XXXX Oklahoma
405-301-XXXX Oklahoma
405-302-XXXX Oklahoma
405-304-XXXX Oklahoma
405-305-XXXX Oklahoma
405-306-XXXX Oklahoma
405-312-XXXX Oklahoma
405-313-XXXX Oklahoma
405-314-XXXX Oklahoma
405-316-XXXX Oklahoma
405-317-XXXX Oklahoma
405-319-XXXX Oklahoma
405-325-XXXX Oklahoma
405-326-XXXX Oklahoma
405-327-XXXX Oklahoma
405-343-XXXX Oklahoma
405-353-XXXX Oklahoma
405-357-XXXX Oklahoma
405-361-XXXX Oklahoma
405-365-XXXX Oklahoma
405-370-XXXX Oklahoma
405-371-XXXX Oklahoma
405-384-XXXX Oklahoma
405-388-XXXX Oklahoma
405-394-XXXX Oklahoma
405-397-XXXX Oklahoma
405-401-XXXX Oklahoma
405-403-XXXX Oklahoma
405-406-XXXX Oklahoma
405-408-XXXX Oklahoma
405-409-XXXX Oklahoma
405-410-XXXX Oklahoma
405-412-XXXX Oklahoma
405-413-XXXX Oklahoma
405-414-XXXX Oklahoma
405-415-XXXX Oklahoma
405-416-XXXX Oklahoma
405-417-XXXX Oklahoma
405-418-XXXX Oklahoma
405-419-XXXX Oklahoma
405-420-XXXX Oklahoma
405-423-XXXX Oklahoma
405-424-XXXX Oklahoma
405-425-XXXX Oklahoma
405-426-XXXX Oklahoma
405-427-XXXX Oklahoma
405-429-XXXX Oklahoma
405-430-XXXX Oklahoma
405-431-XXXX Oklahoma
405-435-XXXX Oklahoma
405-436-XXXX Oklahoma
405-437-XXXX Oklahoma
405-439-XXXX Oklahoma
405-441-XXXX Oklahoma
405-443-XXXX Oklahoma
405-455-XXXX Oklahoma
405-456-XXXX Oklahoma
405-460-XXXX Oklahoma
405-463-XXXX Oklahoma
405-464-XXXX Oklahoma
405-468-XXXX Oklahoma
405-472-XXXX Oklahoma
405-473-XXXX Oklahoma
405-474-XXXX Oklahoma
405-475-XXXX Oklahoma
405-476-XXXX Oklahoma
405-478-XXXX Oklahoma
405-486-XXXX Oklahoma
405-487-XXXX Oklahoma
405-488-XXXX Oklahoma
405-494-XXXX Oklahoma
405-496-XXXX Oklahoma
405-501-XXXX Oklahoma
405-502-XXXX Oklahoma
405-503-XXXX Oklahoma
405-505-XXXX Oklahoma
405-506-XXXX Oklahoma
405-507-XXXX Oklahoma
405-508-XXXX Oklahoma
405-510-XXXX Oklahoma
405-512-XXXX Oklahoma
405-513-XXXX Oklahoma
405-514-XXXX Oklahoma
405-516-XXXX Oklahoma
405-517-XXXX Oklahoma
405-518-XXXX Oklahoma
405-519-XXXX Oklahoma
405-520-XXXX Oklahoma
405-521-XXXX Oklahoma
405-522-XXXX Oklahoma
405-523-XXXX Oklahoma
405-524-XXXX Oklahoma
405-525-XXXX Oklahoma
405-526-XXXX Oklahoma
405-528-XXXX Oklahoma
405-529-XXXX Oklahoma
405-530-XXXX Oklahoma
405-532-XXXX Oklahoma
405-535-XXXX Oklahoma
405-536-XXXX Oklahoma
405-537-XXXX Oklahoma
405-539-XXXX Oklahoma
405-543-XXXX Oklahoma
405-546-XXXX Oklahoma
405-548-XXXX Oklahoma
405-549-XXXX Oklahoma
405-550-XXXX Oklahoma
405-551-XXXX Oklahoma
405-552-XXXX Oklahoma
405-553-XXXX Oklahoma
405-556-XXXX Oklahoma
405-557-XXXX Oklahoma
405-558-XXXX Oklahoma
405-559-XXXX Oklahoma
405-560-XXXX Oklahoma
405-562-XXXX Oklahoma
405-563-XXXX Oklahoma
405-568-XXXX Oklahoma
405-569-XXXX Oklahoma
405-570-XXXX Oklahoma
405-575-XXXX Oklahoma
405-576-XXXX Oklahoma
405-587-XXXX Oklahoma
405-590-XXXX Oklahoma
405-593-XXXX Oklahoma
405-595-XXXX Oklahoma
405-596-XXXX Oklahoma
405-599-XXXX Oklahoma
405-600-XXXX Oklahoma
405-601-XXXX Oklahoma
405-602-XXXX Oklahoma
405-603-XXXX Oklahoma
405-604-XXXX Oklahoma
405-605-XXXX Oklahoma
405-606-XXXX Oklahoma
405-607-XXXX Oklahoma
405-608-XXXX Oklahoma
405-609-XXXX Oklahoma
405-610-XXXX Oklahoma
405-613-XXXX Oklahoma
405-615-XXXX Oklahoma
405-616-XXXX Oklahoma
405-618-XXXX Oklahoma
405-619-XXXX Oklahoma
405-620-XXXX Oklahoma
405-622-XXXX Oklahoma
405-623-XXXX Oklahoma
405-625-XXXX Oklahoma
405-626-XXXX Oklahoma
405-627-XXXX Oklahoma
405-628-XXXX Oklahoma
405-629-XXXX Oklahoma
405-630-XXXX Oklahoma
405-631-XXXX Oklahoma
405-632-XXXX Oklahoma
405-633-XXXX Oklahoma
405-634-XXXX Oklahoma
405-635-XXXX Oklahoma
405-636-XXXX Oklahoma
405-637-XXXX Oklahoma
405-639-XXXX Oklahoma
405-640-XXXX Oklahoma
405-641-XXXX Oklahoma
405-642-XXXX Oklahoma
405-644-XXXX Oklahoma
405-647-XXXX Oklahoma
405-650-XXXX Oklahoma
405-651-XXXX Oklahoma
405-652-XXXX Oklahoma
405-655-XXXX Oklahoma
405-659-XXXX Oklahoma
405-660-XXXX Oklahoma
405-662-XXXX Oklahoma
405-664-XXXX Oklahoma
405-667-XXXX Oklahoma
405-670-XXXX Oklahoma
405-671-XXXX Oklahoma
405-672-XXXX Oklahoma
405-673-XXXX Oklahoma
405-675-XXXX Oklahoma
405-677-XXXX Oklahoma
405-680-XXXX Oklahoma
405-681-XXXX Oklahoma
405-682-XXXX Oklahoma
405-684-XXXX Oklahoma
405-685-XXXX Oklahoma
405-686-XXXX Oklahoma
405-688-XXXX Oklahoma
405-690-XXXX Oklahoma
405-693-XXXX Oklahoma
405-694-XXXX Oklahoma
405-696-XXXX Oklahoma
405-698-XXXX Oklahoma
405-702-XXXX Oklahoma
405-703-XXXX Oklahoma
405-705-XXXX Oklahoma
405-706-XXXX Oklahoma
405-708-XXXX Oklahoma
405-709-XXXX Oklahoma
405-713-XXXX Oklahoma
405-727-XXXX Oklahoma
405-734-XXXX Oklahoma
405-735-XXXX Oklahoma
405-740-XXXX Oklahoma
405-745-XXXX Oklahoma
405-748-XXXX Oklahoma
405-749-XXXX Oklahoma
405-751-XXXX Oklahoma
405-752-XXXX Oklahoma
405-753-XXXX Oklahoma
405-754-XXXX Oklahoma
405-755-XXXX Oklahoma
405-757-XXXX Oklahoma
405-760-XXXX Oklahoma
405-761-XXXX Oklahoma
405-763-XXXX Oklahoma
405-767-XXXX Oklahoma
405-770-XXXX Oklahoma
405-774-XXXX Oklahoma
405-775-XXXX Oklahoma
405-778-XXXX Oklahoma
405-795-XXXX Oklahoma
405-796-XXXX Oklahoma
405-802-XXXX Oklahoma
405-804-XXXX Oklahoma
405-805-XXXX Oklahoma
405-806-XXXX Oklahoma
405-807-XXXX Oklahoma
405-808-XXXX Oklahoma
405-810-XXXX Oklahoma
405-812-XXXX Oklahoma
405-813-XXXX Oklahoma
405-814-XXXX Oklahoma
405-815-XXXX Oklahoma
405-816-XXXX Oklahoma
405-818-XXXX Oklahoma
405-819-XXXX Oklahoma
405-820-XXXX Oklahoma
405-821-XXXX Oklahoma
405-822-XXXX Oklahoma
405-823-XXXX Oklahoma
405-824-XXXX Oklahoma
405-825-XXXX Oklahoma
405-826-XXXX Oklahoma
405-830-XXXX Oklahoma
405-831-XXXX Oklahoma
405-833-XXXX Oklahoma
405-834-XXXX Oklahoma
405-837-XXXX Oklahoma
405-838-XXXX Oklahoma
405-839-XXXX Oklahoma
405-840-XXXX Oklahoma
405-841-XXXX Oklahoma
405-842-XXXX Oklahoma
405-843-XXXX Oklahoma
405-848-XXXX Oklahoma
405-849-XXXX Oklahoma
405-850-XXXX Oklahoma
405-858-XXXX Oklahoma
405-859-XXXX Oklahoma
405-863-XXXX Oklahoma
405-875-XXXX Oklahoma
405-879-XXXX Oklahoma
405-881-XXXX Oklahoma
405-882-XXXX Oklahoma
405-885-XXXX Oklahoma
405-886-XXXX Oklahoma
405-887-XXXX Oklahoma
405-888-XXXX Oklahoma
405-889-XXXX Oklahoma
405-896-XXXX Oklahoma
405-898-XXXX Oklahoma
405-902-XXXX Oklahoma
405-904-XXXX Oklahoma
405-905-XXXX Oklahoma
405-908-XXXX Oklahoma
405-917-XXXX Oklahoma
405-919-XXXX Oklahoma
405-921-XXXX Oklahoma
405-922-XXXX Oklahoma
405-923-XXXX Oklahoma
405-924-XXXX Oklahoma
405-936-XXXX Oklahoma
405-942-XXXX Oklahoma
405-943-XXXX Oklahoma
405-945-XXXX Oklahoma
405-946-XXXX Oklahoma
405-947-XXXX Oklahoma
405-948-XXXX Oklahoma
405-949-XXXX Oklahoma
405-951-XXXX Oklahoma
405-954-XXXX Oklahoma
405-961-XXXX Oklahoma
405-962-XXXX Oklahoma
405-967-XXXX Oklahoma
405-971-XXXX Oklahoma
405-972-XXXX Oklahoma
405-973-XXXX Oklahoma
405-974-XXXX Oklahoma
405-975-XXXX Oklahoma
405-978-XXXX Oklahoma
405-979-XXXX Oklahoma
405-980-XXXX Oklahoma
405-987-XXXX Oklahoma
405-990-XXXX Oklahoma
405-991-XXXX Oklahoma
405-996-XXXX Oklahoma
405-998-XXXX Oklahoma