Area Codes:

Prefix County
214-200-XXXX Dallas
214-204-XXXX Dallas
214-205-XXXX Dallas
214-206-XXXX Dallas
214-207-XXXX Dallas
214-209-XXXX Dallas
214-210-XXXX Dallas
214-216-XXXX Dallas
214-217-XXXX Dallas
214-219-XXXX Dallas
214-220-XXXX Dallas
214-221-XXXX Dallas
214-224-XXXX Dallas
214-229-XXXX Dallas
214-231-XXXX Dallas
214-234-XXXX Dallas
214-237-XXXX Dallas
214-239-XXXX Dallas
214-242-XXXX Dallas
214-243-XXXX Dallas
214-251-XXXX Dallas
214-252-XXXX Dallas
214-253-XXXX Dallas
214-256-XXXX Dallas
214-257-XXXX Dallas
214-258-XXXX Dallas
214-259-XXXX Dallas
214-260-XXXX Dallas
214-261-XXXX Dallas
214-263-XXXX Dallas
214-264-XXXX Dallas
214-265-XXXX Dallas
214-266-XXXX Dallas
214-267-XXXX Dallas
214-268-XXXX Dallas
214-269-XXXX Dallas
214-270-XXXX Dallas
214-271-XXXX Dallas
214-272-XXXX Dallas
214-273-XXXX Dallas
214-274-XXXX Dallas
214-275-XXXX Dallas
214-276-XXXX Dallas
214-279-XXXX Dallas
214-280-XXXX Dallas
214-282-XXXX Dallas
214-284-XXXX Dallas
214-286-XXXX Dallas
214-289-XXXX Dallas
214-290-XXXX Dallas
214-292-XXXX Dallas
214-293-XXXX Dallas
214-294-XXXX Dallas
214-295-XXXX Dallas
214-296-XXXX Dallas
214-298-XXXX Dallas
214-302-XXXX Dallas
214-303-XXXX Dallas
214-306-XXXX Dallas
214-309-XXXX Dallas
214-312-XXXX Dallas
214-313-XXXX Dallas
214-319-XXXX Dallas
214-320-XXXX Dallas
214-321-XXXX Dallas
214-323-XXXX Dallas
214-324-XXXX Dallas
214-327-XXXX Dallas
214-328-XXXX Dallas
214-329-XXXX Dallas
214-330-XXXX Dallas
214-331-XXXX Dallas
214-333-XXXX Dallas
214-334-XXXX Dallas
214-335-XXXX Dallas
214-336-XXXX Dallas
214-337-XXXX Dallas
214-339-XXXX Dallas
214-340-XXXX Dallas
214-341-XXXX Dallas
214-342-XXXX Dallas
214-343-XXXX Dallas
214-345-XXXX Dallas
214-346-XXXX Dallas
214-348-XXXX Dallas
214-349-XXXX Dallas
214-350-XXXX Dallas
214-351-XXXX Dallas
214-352-XXXX Dallas
214-353-XXXX Dallas
214-355-XXXX Dallas
214-356-XXXX Dallas
214-357-XXXX Dallas
214-358-XXXX Dallas
214-360-XXXX Dallas
214-361-XXXX Dallas
214-363-XXXX Dallas
214-365-XXXX Dallas
214-366-XXXX Dallas
214-367-XXXX Dallas
214-368-XXXX Dallas
214-369-XXXX Dallas
214-370-XXXX Dallas
214-371-XXXX Dallas
214-372-XXXX Dallas
214-373-XXXX Dallas
214-374-XXXX Dallas
214-375-XXXX Dallas
214-376-XXXX Dallas
214-377-XXXX Dallas
214-378-XXXX Dallas
214-379-XXXX Dallas
214-381-XXXX Dallas
214-382-XXXX Dallas
214-388-XXXX Dallas
214-389-XXXX Dallas
214-391-XXXX Dallas
214-392-XXXX Dallas
214-393-XXXX Dallas
214-394-XXXX Dallas
214-395-XXXX Dallas
214-396-XXXX Dallas
214-397-XXXX Dallas
214-398-XXXX Dallas
214-402-XXXX Dallas
214-403-XXXX Dallas
214-405-XXXX Dallas
214-409-XXXX Dallas
214-413-XXXX Dallas
214-414-XXXX Dallas
214-416-XXXX Dallas
214-417-XXXX Dallas
214-418-XXXX Dallas
214-420-XXXX Dallas
214-421-XXXX Dallas
214-424-XXXX Dallas
214-426-XXXX Dallas
214-428-XXXX Dallas
214-429-XXXX Dallas
214-431-XXXX Dallas
214-432-XXXX Dallas
214-434-XXXX Dallas
214-437-XXXX Dallas
214-438-XXXX Dallas
214-442-XXXX Dallas
214-443-XXXX Dallas
214-445-XXXX Dallas
214-446-XXXX Dallas
214-447-XXXX Dallas
214-448-XXXX Dallas
214-450-XXXX Dallas
214-451-XXXX Dallas
214-452-XXXX Dallas
214-453-XXXX Dallas
214-454-XXXX Dallas
214-455-XXXX Dallas
214-456-XXXX Dallas
214-457-XXXX Dallas
214-458-XXXX Dallas
214-459-XXXX Dallas
214-461-XXXX Dallas
214-462-XXXX Dallas
214-464-XXXX Dallas
214-465-XXXX Dallas
214-466-XXXX Dallas
214-467-XXXX Dallas
214-468-XXXX Dallas
214-476-XXXX Dallas
214-477-XXXX Dallas
214-480-XXXX Dallas
214-481-XXXX Dallas
214-484-XXXX Dallas
214-485-XXXX Dallas
214-486-XXXX Dallas
214-487-XXXX Dallas
214-489-XXXX Dallas
214-496-XXXX Dallas
214-497-XXXX Dallas
214-498-XXXX Dallas
214-503-XXXX Dallas
214-504-XXXX Dallas
214-508-XXXX Dallas
214-514-XXXX Dallas
214-515-XXXX Dallas
214-520-XXXX Dallas
214-521-XXXX Dallas
214-522-XXXX Dallas
214-523-XXXX Dallas
214-524-XXXX Dallas
214-525-XXXX Dallas
214-526-XXXX Dallas
214-527-XXXX Dallas
214-528-XXXX Dallas
214-530-XXXX Dallas
214-539-XXXX Dallas
214-540-XXXX Dallas
214-545-XXXX Dallas
214-550-XXXX Dallas
214-552-XXXX Dallas
214-553-XXXX Dallas
214-558-XXXX Dallas
214-559-XXXX Dallas
214-560-XXXX Dallas
214-561-XXXX Dallas
214-562-XXXX Dallas
214-563-XXXX Dallas
214-564-XXXX Dallas
214-565-XXXX Dallas
214-567-XXXX Dallas
214-568-XXXX Dallas
214-569-XXXX Dallas
214-570-XXXX Dallas
214-571-XXXX Dallas
214-572-XXXX Dallas
214-573-XXXX Dallas
214-574-XXXX Dallas
214-575-XXXX Dallas
214-576-XXXX Dallas
214-579-XXXX Dallas
214-580-XXXX Dallas
214-583-XXXX Dallas
214-584-XXXX Dallas
214-586-XXXX Dallas
214-589-XXXX Dallas
214-590-XXXX Dallas
214-593-XXXX Dallas
214-599-XXXX Dallas
214-605-XXXX Dallas
214-613-XXXX Dallas
214-614-XXXX Dallas
214-615-XXXX Dallas
214-621-XXXX Dallas
214-622-XXXX Dallas
214-623-XXXX Dallas
214-624-XXXX Dallas
214-628-XXXX Dallas
214-630-XXXX Dallas
214-631-XXXX Dallas
214-633-XXXX Dallas
214-634-XXXX Dallas
214-635-XXXX Dallas
214-637-XXXX Dallas
214-638-XXXX Dallas
214-640-XXXX Dallas
214-641-XXXX Dallas
214-642-XXXX Dallas
214-643-XXXX Dallas
214-645-XXXX Dallas
214-646-XXXX Dallas
214-647-XXXX Dallas
214-648-XXXX Dallas
214-651-XXXX Dallas
214-652-XXXX Dallas
214-653-XXXX Dallas
214-654-XXXX Dallas
214-655-XXXX Dallas
214-658-XXXX Dallas
214-659-XXXX Dallas
214-660-XXXX Dallas
214-661-XXXX Dallas
214-665-XXXX Dallas
214-666-XXXX Dallas
214-669-XXXX Dallas
214-670-XXXX Dallas
214-671-XXXX Dallas
214-672-XXXX Dallas
214-677-XXXX Dallas
214-678-XXXX Dallas
214-680-XXXX Dallas
214-682-XXXX Dallas
214-684-XXXX Dallas
214-688-XXXX Dallas
214-689-XXXX Dallas
214-691-XXXX Dallas
214-692-XXXX Dallas
214-694-XXXX Dallas
214-696-XXXX Dallas
214-698-XXXX Dallas
214-703-XXXX Dallas
214-706-XXXX Dallas
214-710-XXXX Dallas
214-712-XXXX Dallas
214-716-XXXX Dallas
214-719-XXXX Dallas
214-720-XXXX Dallas
214-721-XXXX Dallas
214-722-XXXX Dallas
214-723-XXXX Dallas
214-727-XXXX Dallas
214-730-XXXX Dallas
214-732-XXXX Dallas
214-734-XXXX Dallas
214-735-XXXX Dallas
214-736-XXXX Dallas
214-739-XXXX Dallas
214-740-XXXX Dallas
214-741-XXXX Dallas
214-742-XXXX Dallas
214-743-XXXX Dallas
214-744-XXXX Dallas
214-745-XXXX Dallas
214-746-XXXX Dallas
214-747-XXXX Dallas
214-748-XXXX Dallas
214-749-XXXX Dallas
214-750-XXXX Dallas
214-751-XXXX Dallas
214-752-XXXX Dallas
214-753-XXXX Dallas
214-754-XXXX Dallas
214-756-XXXX Dallas
214-757-XXXX Dallas
214-758-XXXX Dallas
214-760-XXXX Dallas
214-761-XXXX Dallas
214-764-XXXX Dallas
214-765-XXXX Dallas
214-767-XXXX Dallas
214-768-XXXX Dallas
214-771-XXXX Dallas
214-772-XXXX Dallas
214-774-XXXX Dallas
214-775-XXXX Dallas
214-776-XXXX Dallas
214-777-XXXX Dallas
214-779-XXXX Dallas
214-780-XXXX Dallas
214-782-XXXX Dallas
214-787-XXXX Dallas
214-792-XXXX Dallas
214-800-XXXX Dallas
214-802-XXXX Dallas
214-810-XXXX Dallas
214-812-XXXX Dallas
214-815-XXXX Dallas
214-818-XXXX Dallas
214-819-XXXX Dallas
214-820-XXXX Dallas
214-821-XXXX Dallas
214-823-XXXX Dallas
214-824-XXXX Dallas
214-826-XXXX Dallas
214-827-XXXX Dallas
214-828-XXXX Dallas
214-838-XXXX Dallas
214-840-XXXX Dallas
214-841-XXXX Dallas
214-844-XXXX Dallas
214-845-XXXX Dallas
214-849-XXXX Dallas
214-853-XXXX Dallas
214-854-XXXX Dallas
214-855-XXXX Dallas
214-857-XXXX Dallas
214-858-XXXX Dallas
214-859-XXXX Dallas
214-860-XXXX Dallas
214-861-XXXX Dallas
214-863-XXXX Dallas
214-866-XXXX Dallas
214-867-XXXX Dallas
214-868-XXXX Dallas
214-870-XXXX Dallas
214-871-XXXX Dallas
214-874-XXXX Dallas
214-875-XXXX Dallas
214-879-XXXX Dallas
214-880-XXXX Dallas
214-881-XXXX Dallas
214-884-XXXX Dallas
214-887-XXXX Dallas
214-888-XXXX Dallas
214-889-XXXX Dallas
214-890-XXXX Dallas
214-891-XXXX Dallas
214-893-XXXX Dallas
214-894-XXXX Dallas
214-900-XXXX Dallas
214-902-XXXX Dallas
214-904-XXXX Dallas
214-905-XXXX Dallas
214-915-XXXX Dallas
214-916-XXXX Dallas
214-917-XXXX Dallas
214-920-XXXX Dallas
214-921-XXXX Dallas
214-922-XXXX Dallas
214-923-XXXX Dallas
214-924-XXXX Dallas
214-927-XXXX Dallas
214-928-XXXX Dallas
214-929-XXXX Dallas
214-932-XXXX Dallas
214-938-XXXX Dallas
214-939-XXXX Dallas
214-941-XXXX Dallas
214-942-XXXX Dallas
214-943-XXXX Dallas
214-944-XXXX Dallas
214-946-XXXX Dallas
214-947-XXXX Dallas
214-948-XXXX Dallas
214-951-XXXX Dallas
214-953-XXXX Dallas
214-954-XXXX Dallas
214-956-XXXX Dallas
214-962-XXXX Dallas
214-964-XXXX Dallas
214-965-XXXX Dallas
214-969-XXXX Dallas
214-971-XXXX Dallas
214-977-XXXX Dallas
214-978-XXXX Dallas
214-979-XXXX Dallas
214-981-XXXX Dallas
214-982-XXXX Dallas
214-987-XXXX Dallas
214-988-XXXX Dallas
214-989-XXXX Dallas
214-999-XXXX Dallas
469-201-XXXX Dallas
469-203-XXXX Dallas
469-206-XXXX Dallas
469-208-XXXX Dallas
469-221-XXXX Dallas
469-222-XXXX Dallas
469-223-XXXX Dallas
469-227-XXXX Dallas
469-232-XXXX Dallas
469-249-XXXX Dallas
469-250-XXXX Dallas
469-254-XXXX Dallas
469-255-XXXX Dallas
469-259-XXXX Dallas
469-276-XXXX Dallas
469-283-XXXX Dallas
469-291-XXXX Dallas
469-317-XXXX Dallas
469-324-XXXX Dallas
469-330-XXXX Dallas
469-334-XXXX Dallas
469-335-XXXX Dallas
469-341-XXXX Dallas
469-348-XXXX Dallas
469-364-XXXX Dallas
469-372-XXXX Dallas
469-374-XXXX Dallas
469-375-XXXX Dallas
469-385-XXXX Dallas
469-398-XXXX Dallas
469-420-XXXX Dallas
469-442-XXXX Dallas
469-449-XXXX Dallas
469-453-XXXX Dallas
469-458-XXXX Dallas
469-461-XXXX Dallas
469-477-XXXX Dallas
469-480-XXXX Dallas
469-484-XXXX Dallas
469-487-XXXX Dallas
469-502-XXXX Dallas
469-508-XXXX Dallas
469-513-XXXX Dallas
469-518-XXXX Dallas
469-522-XXXX Dallas
469-532-XXXX Dallas
469-533-XXXX Dallas
469-546-XXXX Dallas
469-547-XXXX Dallas
469-550-XXXX Dallas
469-554-XXXX Dallas
469-567-XXXX Dallas
469-586-XXXX Dallas
469-587-XXXX Dallas
469-593-XXXX Dallas
469-607-XXXX Dallas
469-608-XXXX Dallas
469-619-XXXX Dallas
469-624-XXXX Dallas
469-643-XXXX Dallas
469-648-XXXX Dallas
469-665-XXXX Dallas
469-693-XXXX Dallas
469-708-XXXX Dallas
469-718-XXXX Dallas
469-730-XXXX Dallas
469-733-XXXX Dallas
469-744-XXXX Dallas
469-751-XXXX Dallas
469-759-XXXX Dallas
469-765-XXXX Dallas
469-775-XXXX Dallas
469-789-XXXX Dallas
469-791-XXXX Dallas
469-800-XXXX Dallas
469-801-XXXX Dallas
469-802-XXXX Dallas
469-804-XXXX Dallas
469-892-XXXX Dallas
469-893-XXXX Dallas
469-916-XXXX Dallas
469-930-XXXX Dallas
469-941-XXXX Dallas
469-977-XXXX Dallas
682-223-XXXX Dallas
682-433-XXXX Dallas
682-503-XXXX Dallas
817-305-XXXX
817-494-XXXX
817-675-XXXX
817-676-XXXX
972-201-XXXX
972-213-XXXX
972-215-XXXX
972-218-XXXX
972-220-XXXX
972-224-XXXX
972-225-XXXX
972-227-XXXX
972-228-XXXX
972-231-XXXX
972-232-XXXX
972-233-XXXX
972-234-XXXX
972-235-XXXX
972-236-XXXX
972-238-XXXX
972-239-XXXX
972-241-XXXX
972-243-XXXX
972-246-XXXX
972-247-XXXX
972-249-XXXX
972-265-XXXX
972-270-XXXX
972-275-XXXX
972-277-XXXX
972-279-XXXX
972-280-XXXX
972-283-XXXX
972-286-XXXX
972-296-XXXX
972-298-XXXX
972-301-XXXX
972-308-XXXX
972-314-XXXX
972-331-XXXX
972-333-XXXX
972-338-XXXX
972-340-XXXX
972-341-XXXX
972-344-XXXX
972-348-XXXX
972-349-XXXX
972-350-XXXX
972-354-XXXX
972-360-XXXX
972-361-XXXX
972-362-XXXX
972-364-XXXX
972-365-XXXX
972-367-XXXX
972-368-XXXX
972-371-XXXX
972-373-XXXX
972-374-XXXX
972-375-XXXX
972-376-XXXX
972-383-XXXX
972-385-XXXX
972-386-XXXX
972-387-XXXX
972-388-XXXX
972-391-XXXX
972-392-XXXX
972-401-XXXX
972-402-XXXX
972-404-XXXX
972-405-XXXX
972-406-XXXX
972-408-XXXX
972-409-XXXX
972-419-XXXX
972-421-XXXX
972-426-XXXX
972-427-XXXX
972-428-XXXX
972-432-XXXX
972-437-XXXX
972-443-XXXX
972-444-XXXX
972-448-XXXX
972-450-XXXX
972-454-XXXX
972-455-XXXX
972-458-XXXX
972-470-XXXX
972-472-XXXX
972-479-XXXX
972-480-XXXX
972-481-XXXX
972-484-XXXX
972-488-XXXX
972-490-XXXX
972-497-XXXX
972-498-XXXX
972-499-XXXX
972-501-XXXX
972-502-XXXX
972-503-XXXX
972-506-XXXX
972-510-XXXX
972-512-XXXX
972-521-XXXX
972-528-XXXX
972-531-XXXX
972-532-XXXX
972-535-XXXX
972-543-XXXX
972-546-XXXX
972-556-XXXX
972-557-XXXX
972-560-XXXX
972-566-XXXX
972-572-XXXX
972-577-XXXX
972-581-XXXX
972-583-XXXX
972-584-XXXX
972-587-XXXX
972-590-XXXX
972-591-XXXX
972-598-XXXX
972-613-XXXX
972-616-XXXX
972-619-XXXX
972-620-XXXX
972-628-XXXX
972-629-XXXX
972-630-XXXX
972-638-XXXX
972-643-XXXX
972-644-XXXX
972-649-XXXX
972-656-XXXX
972-661-XXXX
972-663-XXXX
972-664-XXXX
972-669-XXXX
972-671-XXXX
972-677-XXXX
972-680-XXXX
972-681-XXXX
972-682-XXXX
972-684-XXXX
972-685-XXXX
972-686-XXXX
972-687-XXXX
972-690-XXXX
972-692-XXXX
972-693-XXXX
972-695-XXXX
972-697-XXXX
972-698-XXXX
972-699-XXXX
972-701-XXXX
972-702-XXXX
972-705-XXXX
972-706-XXXX
972-707-XXXX
972-708-XXXX
972-709-XXXX
972-715-XXXX
972-716-XXXX
972-720-XXXX
972-725-XXXX
972-726-XXXX
972-728-XXXX
972-729-XXXX
972-739-XXXX
972-744-XXXX
972-746-XXXX
972-749-XXXX
972-755-XXXX
972-759-XXXX
972-761-XXXX
972-763-XXXX
972-764-XXXX
972-766-XXXX
972-770-XXXX
972-773-XXXX
972-774-XXXX
972-776-XXXX
972-778-XXXX
972-780-XXXX
972-783-XXXX
972-788-XXXX
972-789-XXXX
972-792-XXXX
972-798-XXXX
972-807-XXXX
972-808-XXXX
972-809-XXXX
972-813-XXXX
972-814-XXXX
972-819-XXXX
972-827-XXXX
972-828-XXXX
972-830-XXXX
972-831-XXXX
972-844-XXXX
972-850-XXXX
972-851-XXXX
972-852-XXXX
972-854-XXXX
972-855-XXXX
972-856-XXXX
972-857-XXXX
972-858-XXXX
972-860-XXXX
972-861-XXXX
972-863-XXXX
972-865-XXXX
972-866-XXXX
972-868-XXXX
972-869-XXXX
972-883-XXXX
972-884-XXXX
972-888-XXXX
972-889-XXXX
972-890-XXXX
972-891-XXXX
972-892-XXXX
972-896-XXXX
972-897-XXXX
972-898-XXXX
972-900-XXXX
972-907-XXXX
972-910-XXXX
972-913-XXXX
972-917-XXXX
972-918-XXXX
972-919-XXXX
972-920-XXXX
972-922-XXXX
972-925-XXXX
972-927-XXXX
972-934-XXXX
972-952-XXXX
972-956-XXXX
972-957-XXXX
972-960-XXXX
972-961-XXXX
972-963-XXXX
972-968-XXXX
972-969-XXXX
972-980-XXXX
972-982-XXXX
972-983-XXXX
972-991-XXXX
972-992-XXXX
972-993-XXXX
972-994-XXXX
972-995-XXXX
972-996-XXXX
972-997-XXXX
972-999-XXXX