Area Codes:

Prefix County
214-233-XXXX Tarrant
214-699-XXXX Tarrant
214-702-XXXX Tarrant
214-997-XXXX Tarrant
469-629-XXXX Tarrant
469-844-XXXX Tarrant
682-292-XXXX Tarrant
682-738-XXXX Tarrant
817-267-XXXX
817-283-XXXX
817-318-XXXX
817-354-XXXX
817-355-XXXX
817-358-XXXX
817-359-XXXX
817-362-XXXX
817-391-XXXX
817-399-XXXX
817-440-XXXX
817-508-XXXX
817-510-XXXX
817-540-XXXX
817-545-XXXX
817-554-XXXX
817-571-XXXX
817-643-XXXX
817-662-XXXX
817-684-XXXX
817-685-XXXX
817-799-XXXX
817-803-XXXX
817-835-XXXX
817-836-XXXX
817-848-XXXX
817-857-XXXX
817-858-XXXX
817-864-XXXX
817-868-XXXX
817-931-XXXX
817-952-XXXX
817-956-XXXX
817-963-XXXX
972-534-XXXX
972-973-XXXX