Area Codes:

Prefix County
214-297-XXXX Denton
214-308-XXXX Denton
214-338-XXXX Denton
214-387-XXXX Denton
214-407-XXXX Denton
214-423-XXXX Denton
214-436-XXXX Denton
214-469-XXXX Denton
214-472-XXXX Denton
214-494-XXXX Denton
214-618-XXXX Denton
214-619-XXXX Denton
214-705-XXXX Denton
214-872-XXXX Denton
214-937-XXXX Denton
214-975-XXXX Denton
469-200-XXXX Denton
469-213-XXXX Denton
469-234-XXXX Denton
469-237-XXXX Denton
469-238-XXXX Denton
469-252-XXXX Denton
469-266-XXXX Denton
469-268-XXXX Denton
469-269-XXXX Denton
469-287-XXXX Denton
469-305-XXXX Denton
469-347-XXXX Denton
469-353-XXXX Denton
469-362-XXXX Denton
469-365-XXXX Denton
469-384-XXXX Denton
469-535-XXXX Denton
469-579-XXXX Denton
469-582-XXXX Denton
469-605-XXXX Denton
469-633-XXXX Denton
469-777-XXXX Denton
469-803-XXXX Denton
469-888-XXXX Denton
940-269-XXXX
940-270-XXXX
972-300-XXXX
972-334-XXXX
972-335-XXXX
972-370-XXXX
972-377-XXXX
972-464-XXXX
972-508-XXXX
972-549-XXXX
972-624-XXXX
972-625-XXXX
972-668-XXXX
972-678-XXXX
972-704-XXXX
972-712-XXXX
972-731-XXXX
972-886-XXXX
972-987-XXXX