Area Codes:

Prefix County
409-220-XXXX Galveston
409-256-XXXX Galveston
409-266-XXXX Galveston
409-354-XXXX Galveston
409-356-XXXX Galveston
409-370-XXXX Galveston
409-392-XXXX Galveston
409-443-XXXX Galveston
409-457-XXXX Galveston
409-497-XXXX Galveston
409-500-XXXX Galveston
409-502-XXXX Galveston
409-515-XXXX Galveston
409-526-XXXX Galveston
409-539-XXXX Galveston
409-572-XXXX Galveston
409-599-XXXX Galveston
409-621-XXXX Galveston
409-632-XXXX Galveston
409-682-XXXX Galveston
409-684-XXXX Galveston
409-692-XXXX Galveston
409-737-XXXX Galveston
409-739-XXXX Galveston
409-740-XXXX Galveston
409-741-XXXX Galveston
409-744-XXXX Galveston
409-747-XXXX Galveston
409-750-XXXX Galveston
409-761-XXXX Galveston
409-762-XXXX Galveston
409-763-XXXX Galveston
409-765-XXXX Galveston
409-766-XXXX Galveston
409-770-XXXX Galveston
409-771-XXXX Galveston
409-772-XXXX Galveston
409-789-XXXX Galveston
409-795-XXXX Galveston
409-877-XXXX Galveston
409-939-XXXX Galveston
409-974-XXXX Galveston
409-996-XXXX Galveston