Area Codes:

Prefix County City
309-208-XXXX Peoria Peoria
309-210-XXXX Peoria Peoria
309-213-XXXX Peoria Peoria
309-214-XXXX Peoria Peoria
309-215-XXXX Peoria Peoria
309-216-XXXX Peoria Peoria
309-219-XXXX Peoria Peoria
309-222-XXXX Peoria Peoria
309-223-XXXX Peoria Peoria
309-224-XXXX Peoria Peoria
309-229-XXXX Peoria Peoria
309-231-XXXX Peoria Peoria
309-232-XXXX Peoria Peoria
309-240-XXXX Peoria Dunlap
309-243-XXXX Peoria Dunlap
309-249-XXXX Peoria Edelstein
309-251-XXXX Peoria Peoria
309-253-XXXX Peoria Peoria
309-256-XXXX Peoria Peoria
309-258-XXXX Peoria Peoria
309-264-XXXX Peoria Peoria
309-265-XXXX Peoria Peoria
309-270-XXXX Peoria Chillicothe
309-272-XXXX Peoria Peoria
309-273-XXXX Peoria Peoria
309-274-XXXX Peoria Chillicothe
309-276-XXXX Peoria Peoria
309-279-XXXX Peoria Peoria
309-282-XXXX Peoria Peoria
309-285-XXXX Peoria Peoria
309-294-XXXX Peoria Peoria
309-296-XXXX Peoria Peoria
309-303-XXXX Peoria Peoria
309-306-XXXX Peoria Peoria
309-323-XXXX Peoria Peoria
309-339-XXXX Peoria Peoria
309-340-XXXX Peoria Peoria
309-360-XXXX Peoria Peoria
309-361-XXXX Peoria Peoria
309-362-XXXX Peoria Trivoli
309-363-XXXX Peoria Peoria
309-369-XXXX Peoria Peoria
309-370-XXXX Peoria Peoria
309-385-XXXX Peoria Princeville
309-389-XXXX Peoria Glasford
309-396-XXXX Peoria Princeville
309-397-XXXX Peoria Peoria
309-401-XXXX Peoria Peoria
309-402-XXXX Peoria Peoria
309-404-XXXX Peoria Peoria
309-405-XXXX Peoria Peoria
309-408-XXXX Peoria Peoria
309-413-XXXX Peoria Peoria
309-414-XXXX Peoria Peoria
309-415-XXXX Peoria Peoria
309-417-XXXX Peoria Peoria
309-422-XXXX Peoria Peoria
309-423-XXXX Peoria Peoria
309-424-XXXX Peoria Peoria
309-428-XXXX Peoria Peoria
309-431-XXXX Peoria Peoria
309-437-XXXX Peoria Peoria
309-439-XXXX Peoria Peoria
309-442-XXXX Peoria Brimfield
309-446-XXXX Peoria Brimfield
309-453-XXXX Peoria Peoria
309-472-XXXX Peoria Peoria
309-494-XXXX Peoria Peoria
309-495-XXXX Peoria Peoria
309-497-XXXX Peoria Peoria
309-508-XXXX Peoria Peoria
309-545-XXXX Peoria Glasford
309-550-XXXX Peoria Peoria
309-565-XXXX Peoria Hanna City
309-566-XXXX Peoria Peoria
309-572-XXXX Peoria Chillicothe
309-573-XXXX Peoria Peoria
309-576-XXXX Peoria Chillicothe
309-578-XXXX Peoria Chillicothe
309-579-XXXX Peoria Chillicothe
309-580-XXXX Peoria Dunlap
309-589-XXXX Peoria Peoria
309-603-XXXX Peoria Chillicothe
309-621-XXXX Peoria Peoria
309-633-XXXX Peoria Peoria
309-634-XXXX Peoria Peoria
309-635-XXXX Peoria Peoria
309-636-XXXX Peoria Peoria
309-637-XXXX Peoria Peoria
309-643-XXXX Peoria Peoria
309-645-XXXX Peoria Peoria
309-646-XXXX Peoria Peoria
309-648-XXXX Peoria Peoria
309-655-XXXX Peoria Peoria
309-657-XXXX Peoria Peoria
309-669-XXXX Peoria Peoria
309-670-XXXX Peoria Peoria
309-671-XXXX Peoria Peoria
309-672-XXXX Peoria Peoria
309-673-XXXX Peoria Peoria
309-674-XXXX Peoria Peoria
309-675-XXXX Peoria Peoria
309-676-XXXX Peoria Peoria
309-677-XXXX Peoria Peoria
309-678-XXXX Peoria Peoria
309-679-XXXX Peoria Peoria
309-680-XXXX Peoria Peoria
309-681-XXXX Peoria Peoria
309-682-XXXX Peoria Peoria
309-683-XXXX Peoria Peoria
309-685-XXXX Peoria Peoria
309-686-XXXX Peoria Peoria
309-687-XXXX Peoria Peoria
309-688-XXXX Peoria Peoria
309-689-XXXX Peoria Peoria
309-690-XXXX Peoria Peoria
309-691-XXXX Peoria Peoria
309-692-XXXX Peoria Peoria
309-693-XXXX Peoria Peoria
309-696-XXXX Peoria Peoria
309-697-XXXX Peoria Peoria
309-712-XXXX Peoria Peoria
309-713-XXXX Peoria Peoria
309-740-XXXX Peoria Peoria
309-741-XXXX Peoria Elmwood
309-742-XXXX Peoria Elmwood
309-814-XXXX Peoria Glasford
309-839-XXXX Peoria Peoria
309-857-XXXX Peoria Peoria
309-863-XXXX Peoria Peoria
309-868-XXXX Peoria Peoria
309-884-XXXX Peoria Peoria
309-889-XXXX Peoria Chillicothe
309-922-XXXX Peoria Peoria
309-966-XXXX Peoria Peoria
309-981-XXXX Peoria Peoria
309-989-XXXX Peoria Peoria
309-992-XXXX Peoria Peoria
309-999-XXXX Peoria Peoria